A good atmosphere in the workplace, satisfying salary and interesting challenges undoubtedly affect the attractiveness of our professional life. But is it only professional?

Work is an inseparable part of our life and has a huge impact on it. Our frequent profession defines us as a person. When asked “who are you?” we usually immediately mention our job title.

Duties, relationships with employees, successes, but also failures penetrate into our private lives. It’s hard to completely cut yourself off from what’s going on in the workplace. That is why it is so important that what we do professionally gives us a sense of fulfillment and provides financial security.

 

How to achieve “wellbeing” in the workplace? 

“Wellbeing” is defined as a sense of satisfaction and fulfillment of an employee. It is related to providing them with opportunities for development and safe working conditions. Additional benefits are an added value, but they will not replace the appropriate organizational culture of the company.

 

How to provide employees with comfort of work? 

First of all, monitor their satisfaction and create an environment in which every employee will feel free to say what bothers them. Surveys or individual conversations of employees with the HR Manager can help with this.

The next step is to implement appropriate action: these can be platforms providing consultations with a psychologist, organizing fitness classes (e.g. yoga) – activities, which can help the employee take their thoughts off the multitude of duties.

Every company and its needs are different. Especially after the pandemic, which made the hybrid model a permanent feature of many organizations. It is important to match the right tool and use it to create a workplace that will make the employee satisfied.

 

Generation Y and Z – can they enjoy their work? 

Rocketjobs.pl conducted research in Poland to check the importance of work in the respondent’s life and whether it is also their passion.

52% of people declared that working is an important part of their lives, while 30% say that there are other more important things they focus on.

The results are the same when it comes to perception of the profession as a passion – 52% treat their work in this way, and 30% of respondents do not include their job as a hobby.

6 out of 10 people say they are happy at work. While 1 out of 5 people feel – quite the opposite.

The survey has also shown which aspects of working life are important for Generation Y and Z.

The most important factors turned out to be: salary, flexible working time, development prospects, the possibility of remote work, work dynamics, prestige of work, and good relations with co-workers.

It turns out that 51% of respondents from generation Z and 3 out of 5 respondents from generation Y are very satisfied with their level of salary.

The younger the respondents, the more they valued flexible working hours and development prospects. Work dynamics, prestige of the profession and relationships with colleagues are equally important for the respondents – regardless of their age.

The employees were also asked about the reason for choosing a job and the most important thing for them is still the salary. Nowadays, this should not surprise us at all: inflation makes people want to feel financially secured. Additional benefits take a back seat – employees definitely prefer a larger payment than a gym membership. However, this does not mean, that other things – such as a good atmosphere and appropriate organizational culture – should be neglected. If they are at a low level, the employee without remorse will go to the competition.

 

What is “gainful employment”? 

“Gainful employment” is a situation in which the employee is materially self-sufficient thanks to their earnings. They are able to cover all needs (paying for housing, food, healthcare, but also education, culture, etc.), and thus derive full satisfaction from life.

In order for an employee to strive for such a state, they should have access to:

  • Courses and education – having skills that are in demand in the labor market will allow one to develop professionally and, as a result, receive a promotion.
  • Professional experience – this includes apprenticeships, internships, volunteering, i.e. everything that will allow someone to learn new things.
  • Network of contacts – being active in social media and participating in fairs, conferences, interesting events.
  • CV – an up-to-date document that presents our current skills. Before the recruitment interview, it is also good to get to know employer’s profile.
  • Job search “out of the box” – it is nice sometimes to get out of the comfort zone and in addition to the standard application on the Internet, make direct contact with recruiters using LinkedIn.

 

Summary

One’s profession does not have to be life’s greatest passion, but it is important to approach one’s duties with a motivation.

This is important, not only from the point of view of the employee themself, but also for the employer. A company that provides its people with appropriate development conditions and attractive salary has a better chance of keeping a good employee for a long time.

However, research has shown that not everyone feels happy in the workplace – this is important information for many organizations in the labor market. Employers can reliably check whether their employees feel good and implement the necessary solutions.

It turns out that it is the youngest, (generation Z), that forces employers to make the most changes. Representatives of this generation are confident and openly signal what they disagree. They suggest to employers what they would like to improve or achieve. If they don’t get it, they change jobs without any regrets. Gen Z doesn’t want to waste time on something that doesn’t bring them satisfaction. They also emphasize the so-called „work-life balance” – a sense of peace and disconnection from professional matters after working hours is extremely important to Generation Z.

Every person strives to achieve happiness – for everyone it has a different meaning but work is an inseparable element of everyone’s lifes and it is important to take care of fulfillment there also.

 

Follow Consea Group on LinkedIn to stay updated on the latest news about well-being in the workplace.

 

 

Authors:

Iga PaszkiewiczRecruitment Consultant Consea Executive Search, Poland

 

 


 

Read the article in Polish:

Jak praca wpływa na nasze poczucie szczęścia? 

Dobra atmosfera w miejscu pracy, satysfakcjonujące wynagrodzenie oraz ciekawe wyzwania niewątpliwie wpływają na atrakcyjność naszego życia zawodowego. Ale czy tylko zawodowego?

Praca jest nieodłączną częścią naszego życia i ma na nie ogromny wpływ. Często wykonywany przez nas zawód definiuje nas jako osobę. Na pytanie „kim jesteś?” zazwyczaj od razu wspominamy o naszej profesji. Dopiero potem pojawiają się kolejne elementy i cechy, które nas opisują.

Obowiązki, relacje z pracownikami, sukcesy, ale i porażki przenikają do naszego prywatnego życia. Ciężko jest całkowicie odciąć się od tego, co dzieje się w miejscu pracy. Dlatego tak ważne jest, by to, co robimy sprawiało nam przyjemność, poczucie spełnienia oraz zapewniało bezpieczeństwo finansowe.

 

Jak osiągnąć „wellbeing” w miejscu pracy? 

„Wellbeing” definiujemy jako poczucie zadowolenia i spełnienia pracownika. Jest ono związane z zapewnieniem mu możliwości rozwoju oraz bezpiecznych warunków pracy.

Dodatkowe benefity czy tzw. „owocowe czwartki” to wartość dodana, ale nie zastąpią pracownikowi odpowiedniej kultury organizacyjnej firmy.

Jak zapewnić pracownikom komfort pracy?

Przede wszystkim monitorować jego zadowolenie oraz kreować środowisko, w którym każdy zatrudniony będzie czuł się swobodnie, by powiedzieć, co mu nie odpowiada. Mogą w tym pomóc ankiety, badania lub indywidualne rozmowy pracowników z HR Managerem.

Następnym krokiem jest wdrożenie odpowiedniego działania: mogą to być platformy zapewniające konsultacje z psychologiem, zorganizowanie krótkich zajęć (np. joga), które pomogą pracownikowi oderwać swoje myśli od natłoku obowiązków.

Każda firma i jej potrzeby są inne. Zwłaszcza po pandemii, która sprawiła, że model hybrydowy zagościł na stałe w wielu organizacjach. Ważne, by dopasować odpowiednie narzędzie i za jego pomocą kreować miejsce pracy, które sprawi, że pracownik będzie czuł się w nim spełniony.

 

Pokolenie Y i Z – czy potrafią cieszyć się z pracy? 

Rocketjobs.pl przeprowadziło badania, które miały na celu sprawdzić, jak ważna jest praca w życiu respondenta i czy jest ona również jego pasją.

52% osób zadeklarowało, że praca stanowi istotną część ich życia, 30% twierdzi, że są inne ważniejsze rzeczy, na których się skupiają.

Podobnie było w kwestii postrzegania zawodu jako pasji – 52% właśnie w taki sposób traktuje swoją pracę, a 30% ankietowanych nie zalicza swojej profesji do hobby.

6 z 10 osób twierdzi, że jest w pracy szczęśliwa. 1 z 5 osób – wręcz odwrotnie.

W badaniach zbadano również, jakie aspekty związane z życiem zawodowym są ważne dla przedstawicieli generacji Y i Z.

Najważniejsze okazały się: poziom wynagrodzenia, elastyczny czas pracy, perspektywy rozwoju, możliwość pracy zdalnej, odpowiadająca dynamika pracy, prestiż wykonywanej pracy, dobre relacje ze współpracownikami.

Okazuje się, że 51% ankietowych z pokolenia Z oraz 3 z 5 badanych z pokolenia Y jest bardzo zadowolonych z poziomu wynagrodzenia.

Im młodsi są ankietowani, tym bardziej cenią sobie elastyczny czas pracy oraz perspektywy rozwoju. Dynamika pracy, prestiż wykonywanego zawodu oraz relacje ze współpracownikami są ważne w podobnym stopniu dla badanych osób – niezależnie od ich wieku.

Badanych pytano również o powód wyboru pracy i najważniejsza dla nich jest nadal wysokość wynagrodzenia. W obecnych czasach absolutnie nie powinno nas to dziwić. Inflacja powoduje, że każdy z nas chciałby czuć się zabezpieczony finansowo. Dodatkowe benefity schodzą wtedy na drugi plan – pracownicy zdecydowanie bardziej wolą większą wypłatę niż karnet sportowy. Nie oznacza to jednak, że inne kwestie – takie, jak dobra atmosfera oraz odpowiednia kultura organizacyjna powinny być zaniedbane. Jeśli są one na niskim poziomie, pracownik bez wyrzutów sumienia przejdzie do konkurencji.

 

Czym jest „gainfull employment”? 

„Gainfull employment” to sytuacja, w której pracownik dzięki swoim zarobkom jest samowystarczalny materialnie. Jest on w stanie pokryć wszystkie potrzeby (opłacenie mieszkania, żywności, opieki zdrowotnej, ale i edukacji, kultury), a co za tym idzie czerpać pełną satysfakcję z życia.

Aby pracownik dążył do takiego stanu, powinien mieć dostęp do:

  • Kursów i edukacji – posiadanie umiejętności, które są pożądane na rynku pracy pozwolą na rozwój zawodowy, a w rezultacie otrzymanie awansu.
  • Doświadczenie zawodowe – zaliczamy do tego praktyki, staż, wolontariat, czyli wszystko, co pozwoli nam na naukę nowych rzeczy.
  • Sieć kontaktów – bycie aktywnym w social mediach oraz uczestniczenie w targach, konferencjach, ciekawych eventach.
  • Odpowiednie CV – aktualny dokument, który przedstawia nasze dotychczasowe umiejętności. Przed rozmową rekrutacyjną warto również zapoznać się z profilem pracodawcy.
  • Poszukiwanie pracy „out of the box” – warto czasami wyjść ze strefy komfortu i oprócz standardowego aplikowania w Internecie, można zadbać o bezpośredni kontakt z rekruterami za pomocą LinkedIn.

 

Wnioski

Nasz zawód nie musi być naszą największą pasją, ale ważne, by z chęcią i dużą dawką motywacji podchodzić do swoich obowiązków.

Jest to ważne nie tylko z punktu widzenia samego pracownika, ale też pracodawcy. Firma, która zapewnia swoim ludziom odpowiednie warunki rozwoju, atrakcyjne wynagrodzenie oraz poczucie sprawczości na danym stanowisku, ma większą szansę na zatrzymanie u siebie dobrego pracownika.

Badania pokazały jednak, że nie wszyscy odczuwają szczęście w miejscu zatrudnienia. To ważna informacja dla wielu organizacji na rynku pracy. Mogą one w rzetelny sposób sprawdzić czy ich pracownicy czują się dobrze i wdrożyć niezbędne rozwiązania, gdyby badania okazały się być mało optymistyczne.

Okazuje się, że to najmłodsi, czyli generacja Z wymusza na pracodawcach najwięcej zmian. Przedstawiciele tej generacji są pewni siebie i otwarcie sygnalizują to, z czym się nie zgadzają. Sugerują pracodawcom to, co chcieliby usprawnić lub uzyskać. Jeśli tego nie otrzymują, bez mrugnięcia okiem zmieniają pracę. Nie chcą tracić czasu na coś, co nie przynosi im satysfakcji. Podkreślają również tzw. work-life balance – poczucie spokoju i odcięcia się od spraw zawodowych po godzinach pracy jest dla nich niezwykle ważne.

Podsumowując, każdy człowiek dąży do osiągnięcia szczęścia. Dla każdego z nas ma ono inną definicję, ale praca to nieodłączny element naszego życia i warto, by zadbać o nasze spełnienie również tam.